Her er en oversikt over elementer man kan bruke for sikring av data på et IBM POWER system i (AS/400). Det meste er nok kjent fra før, men noen tips og forslag er kanskje ikke så godt kjent. Følgende elementer gjennomgås:

RAID5 (Redundant Array of Inexpensive Disks)

Dette er den vanligste måte og beskytte sine data på disk. En disk kan ryke i raid-settet og systemet kan fremdeles virke. Det etablereres «paritetsbits» som fordeles distribuert på alle diskene i RAID-settet, for AS/400 er dette alltid blitt gjort distribuert (DRAID). På andre systemer også med ekstern lagring kan man ha en dedikert disk til paritetsbits. Dette medfører ekstra stor IO-belastning på denne disken ved vanlig bruk, og lang gjenoppbyggingstid hvis den må skiftes.

Når en disk er røket så må man få skiftet denne snarest mulig. Hvis man er så uheldig at enda en disk ryker før man får skiftet er dataene borte, og man må gjenopprette hele systemet fra siste reservekopi.

For enkelte disktyper kan det være lengre leveringstider fra IBM CE. Av den grunn bør man ha en ekstra reservedisk til enhver tid. Denne disken bør installeres i systemet og stå ubrukt og klar til å automatisk overta dersom en disk ryker. Dette kalles en hotspare, og er noe vi anbefaler alle våre kunder å ha på systemet.

Erfaringer viser at det er meget sjelden i dag at disker ryker, men det skjer, og tilstrekkelig beskyttelse må være tilstede.

En annen liten sak som vi kan minne om er bruk av cache-batteri på eldre diskkontrollere. Dette gjelder IBM POWER7-systemer og eldre. Etter en viss brukstid må batteriene skiftes pga. alder. Da kommer det melding på systemet. Hvis det ikke skiftes vil systemet gå mye tregere. For nyere modeller, IBM POWER8 og POWER9 er det tatt i bruk flash-minne som gjør at batterier ikke lengre er nødvendig.

RAID6 (Redundant Array of Inexpensive Disks)

Samme virkemåte som RAID5, men her kan inntil 2 disker ryke samtidig. Kom først i senere år, derfor er RAID5 mest brukt i dag.

RAID6 gir mye bedre beskyttelse av dine data enn RAID5, men på bekostning av diskytelse. Ytelsen reduseres, siden det må skrives dobbelt så mange paritetsbiter. I ett slikt RAID-sett blir kapasiteten til to disker tatt i bruk til paritet. Med hotspare i tillegg blir det tre disker som “forsvinner”. Dette gir en høyere kostnad, men anbefales allikevel. Spesielt for ekstern lagring der disker er rimeligere enn interne Power-disker.

Speiling av disker (RAID1)

Det settes opp et system hvor samtlige disker er speilet, dvs. en ekstra kopi av hver disk er alltid oppdatert og tilgjengelig.

Er sikrere enn RAID5 og 6, er raskere, flere disker kan ryke og systemet kan fremdeles virke.

Tidligere var det ikke uvanlig å sette opp speiling av store disksystemer, siden disker røk oftere enn det de gjør i dag.

Reservekopi til bånd

Selv om data er sikret på disk, så må man ta reservekpoi av systemet, og bånd (tape) er det medium som er mest brukt. Retningslinjer settes opp om hva man bør ta reservekopi av. For eksempel samtlige brukerdata hver natt, hele systemet ukentlig eller månedlig. Det som er viktig er å tenke på hvilke data som bør være lettest tilgjengelig når data skal gjenopprettes.

LTO-formatet er det som i dag de fleste bruker som medium. Dette har blitt ganske så kraftig etter hvert, både kapasitetsmessig og hastighetsmessig. Med LTO4 har man inntil 1.6TB i lagring pr. kasett, LTO5 inntil 3.0 TB, LTO6 inntil 6.0 TB, LTO7 inntil 15 TB og LTO8 inntil 30 TB.

Hastighetsmessig har det også skjedd en del i det siste. Fra 120 MB pr sek for LTO4, 140 MB for LTO5, 160 MB for LTO6, og med et hopp til 300 MB for LTO7 og tilsvarende for LTO8

Et tips kan være å kontrollere at reservekopiprogrammet komprimerer dataene ved skriving til bånd, siden siden reservekopieringen da går raskere. Vi vil spesielt fremheve LTO7 som vil gi kortere reservekopitid til en gunstig pris. For de øvrige modellene så selger ikke IBM LTO4 og LTO5 som nytt lengre , disse modellene er utgått

LTO-standarden er slik at man kan lese/skrive en generasjon tilbake og kun lese to generasjoner tilbake. unntaket her er for LTO8 som ikke kan lese LTO6-bånd.

LTO-bånd er et raskt medium å bruke. Det er mye snakk om reservekopi til «skyløsninger», men da må man tenke på at reservekopiering over en dedikert 100Mbit linje håndterer ca. 12MB/s. Det vil derfor gå mye tregere enn 300 MB/s for en LTO7 slik at backuptiden ut i «skyen» blir nesten ubrukbar.

Men selv om bånd er et raskt medium, så er det en stor ulempe: Selve båndet må bringes ut av huset etter hver reservekopikjøring og oppbevares på et sikkert sted. Dette for å unngå at det blir ødelagt ved brann, hærverk, tyveri eller liknende på arbeidsplassen.

Dessuten er det jo slik at hvis en gjenoppretting av alle data er nødvendig, så har man kun data fra siste nattlig reservekopi. Feiler systemet kl 16:00 neste dag så har man mistet alle transaksjoner i tidsrommet etter nattens reservekopi, hvilket kan medføre store problemer.

Reservekopiering ut av huset

Dette er en løsning der reservekopien blir tatt etter de retningslinjer som gjelder, men data sendes automatisk ut av huset via en kommunikasjonslinje. Den beste løsningen får man hvis reservekopidata blir «deduplisert» og sendes over til en tilsvarende dedupliseringsenhet i andre enden. Dette egner spesielt godt ved reservekopiering, siden det ofte er store datamengder som kan dedupliseres, slik at det blir små datamengder som sendes over linjen. I praksis har vi sett at det som sendes over kan være så lite som 2% av en komplett reservekopi.

I stedet for en båndstasjon kan man bruke et virtuelt båndbibliotek som f.eks. DataDomain fra EMC/DELL. Denne dedupliserer dataene og sender data kryptert til en fjerntliggende tilsvarende enhet på en annen lokasjon. Enheten har også mange virtuelle båndstasjoner, slik at reservekopi kan tas av flere partisjoner eller systemer samtidig. Den kan også brukes av andre reservekopiløsninger som f.eks. Veeam for reservekopiering av servere i VMware eller Hyper-V. For IBM i kan man også via BRMS sette opp reservekopiering til flere virtuelle båndstasjoner samtidig, slik at reservekopieringen går raskere.

Dette er en meget bra løsning og eliminerer problemet med kun å oppbevare reservekopidata i eget hus.

To maskiner med speiling

Dette er den beste måten å sikre sine forretningsdata på, men også den dyreste, siden den krever et ekstra IBM i-system.

Alle data er til enhver tid oppdatert 100% likt på begge systemer, og oppdateringen foregår slik at data sendes over kommunikasjonslinje fra det ene systemet til det andre. Gjerne via vanlig Ethernett hvis ønskelig og kan utføres helt greit over store avstander, eks mellom Oslo og New York.

Dette er som oftest en programvareløsning, der vi vil anbefale MIMIX fra leverandøren Syncsort (tidligere Vision Solutions). En viktig bestanddel er «Journalføring» som er en standard funksjon i IBM i. Her blir alle endringer til databasefiler registrert, og disse endringene sendes via journalfunksjonen til det andre systemet. Meget effektivt utført, siden det ved en endring av et felt på 10 posisjoner i en record på 500 bytes, så blir ikke alle 500 bytes sendt, men kun 10 bytes og da også komprimert.

Programvaren håndterer også speiling av det som ikke er databasefiler. Alle andre objekter i biblioteker og IFS kan speiles, men ikke like effektivt som databasefiler.

Det tar ca 5-10 min å bytte rolle mellom maskinene, slik at man endrer hvilken maskin som er hovedsystemet og brukes i produksjonen. Man bør trene på å bytte produksjonssyetem, slik at man vet hva som må gjøres hvis en katastrofe skulle inntreffer og man må ta i bruk reservesystemet.

Speilingssyetemet (reservemaskinen) kan også med fordel benyttes til reservekopiering til bånd, siden det alltid inneholder en kopi av produskjonsdataene. Da kan produksjons-systemet benyttes døgnet rundt hele uken, siden det ikke må tas ned for reservekopiering. På speilingssystemet kan man også kjøre spørringer og andre oppgaver som ikke oppdaterer data. Dette for å avlaste produksjonssystemet

Speiling med Mimix er en vel innarbeidet løsning over flere år hos mange firmaer i Norge, og ingen av våre kunder har gått tilbake til en løsning med bare en maskin når de først har tatt Mimix i bruk

Ulempen er at dette er en noe kostbar løsning, selv om IBM har gjort det rimeligere å kjøpe speilingsmaskinen som et CBU system. Det gir lavere kostnader for programvare på speilingssystemet, siden alle bruker- og prosessorlisenser, bortsett fra den første, kan flyttes mellom systemene. Lisensierte programmer kan også fritt veksles på å brukes av ett av systemene av gangen. Men dette kan bli en rimelig løsning, dersom en katastrofe som for eksempel brann, vannskader hærverk, tyveri skulle skje med produksjons-systemet og man ikke har et 100% oppdatert system å bytte til.

Kostnadsestimater for gjenoppretting av et system pga en katastrofe er dessverre lite gjennomført, og burde i langt større grad vært implementert i et firma enn hva situasjonen er i dag.